• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Warunki rekrutacji

Kandydaci na Studia Podyplomowe Logistyka muszą mieć ukończone studia wyższe (dyplom przynajmniej na poziomie licencjackim lub inżynierskim).

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wymaganych opłat.

Minimalna liczba uczestników 20 osób (informujemy, że w razie zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów w danym roku akademickim studia nie zostaną uruchomione).


Dokumenty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej (skany) na adres: splogistyka@sggw.pl. Dokumenty w wersji papierowej będziemy zbierali na przełomie sierpnia i września.Dokumentacja konieczna przy ubieganiu się o przyjęcie na studia obejmuje:

– kartę kandydatakarta kandydata
– podanie o przyjęcie na studiapodanie o przyjecie
– kwestionariusz osobowykwestionariusz osobowy
– CV
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wydany przez Uczelnię
– 1 fotografia (format legitymacyjny)
– dowód wpłaty

Informację o zakwalifikowaniu na studia kandydaci otrzymają po zamknięciu listy przyjętych do 15.10 bieżącego roku. Studia rozpoczynają się w październiku bieżącego roku.

Czesne za Studia Podyplomowe wynosi 4400 zł przy płatności jednorazowej lub 4600 zł jeżeli płatne w dwóch ratach semestralnych po 2300 zł (terminy płatności: całość odpłatności lub I rata do 30.09.2018 roku, natomiast II rata do 15.01.2019)

Słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć do Sekretariatu studiów potwierdzenie dokonanej opłaty, które jest dowodem chęci uczestnictwa (na e-mail: splogistyka@sggw.pl).

Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takiej sytuacji uczestnicy rekrutacji otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych kwot czesnego.

Dane konta bankowego: 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Oddział w Warszawie
numer konta 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060 
z dopiskiem 
„kod studiów 507-10-081300-Q00030-99 SPLOGISTYKA, IMIE I NAZWISKO UCZESTNIKA ”

W przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie w tytule wpłaty odpowiednio: „I rata” lub „II rata” jeżeli opłata jest dokonywana w całości nie umieszczamy informacji o ratach.

Informacja dla osób, którym czesne pokrywa zakład pracy i potrzebują faktury

* Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do sekretariatu studiów (e-mail: splogistyka@sggw.pl, lub osobiście budynek nr 3, pokój 109) informację z prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona przez kwesturę SGGW faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

* Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty. Podanie o wystawienie faktury do pobrania tutaj.

  • SGGW
  • SGGW
  • SGGW